header banner
Default

Met een management-BV kunt u de belastingdruk verlagen


Lagere belastingdruk

VIDEO: Belastingen in de BV - Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet! [2023 - 2024]
FIRM24 Nederland

De belangrijkste reden om een management-bv op te richten, is het verlagen van de belastingdruk. Het salaris dat je als directeur van de onderneming ontvangt, valt meestal voor een groot deel in het hoogste belastingtarief. Verricht je jouw werkzaamheden namens jouw eigen management-bv, dan ontvangt deze hiervoor vergoeding van de opdrachtgever.

De management-bv – jouw formele werkgever – keert je loon uit, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Over het loon dat de management-bv jou uitkeert, betaal je inkomstenbelasting. Over het geld dat in de bv blijft, betaal je alleen vennootschapsbelasting. Je profiteert van dit belastingverschil als de management-bv minder salaris uitkeert dan aan vergoedingen wordt ontvangen.

Een directeur-grootaandeelhouder heeft er daarom belang bij als de management-bv hem een laag salaris toekent. De verhouding tussen de vergoeding die de management-bv ontvangt en het salaris ligt vast. Over de hoogte van het salaris kun je vooraf overleg voeren met de fiscus, zo voorkom je discussie achteraf.

Het geld dat in de management-bv achterblijft, kun je onder andere gebruiken voor de opbouw van een pensioenvoorziening in eigen beheer. Het bedrag dat je reserveert voor de pensioenopbouw komt ten laste van de winst, zodat je hier geen vennootschapsbelasting over hoeft af te dragen. De winst die na aftrek van vennootschapsbelasting resteert, kan te zijner tijd worden uitgekeerd als dividend, de hierover verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt 25,8 %. Bij een winst tot 200.000 euro bedraagt de inkomstenbelasting 19%.

Omzetbelasting

VIDEO: Hoe jij BELASTING kan BESPAREN!
Thijs Verlangen

De management-BV is in principe ondernemer in de zin van de omzetbelasting en kan de door derden in rekening gebrachte omzetbelasting (btw) verrekenen. De directeur-groot aandeelhouder zelf is echter geen ondernemer voor de omzetbelasting, waardoor belastingdruk verlaagd wordt.

De management-BV en fiscaal voordeel

VIDEO: De 4 voordelen van een Holdingstructuur!
FIRM24 Nederland

De Belastingdienst bekijkt de management-BV met een kritische blik. Wanneer de management-BV zelfstandig optreedt, maar je slechts één opdrachtgever hebt, zal de fiscus waarschijnlijk succesvol kunnen aantonen dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen de directeur-grootaandeelhouder en de opdrachtgever. 

De kans is groot dat de vergoeding als inkomen wordt beschouwd en jouw opdrachtgever alsnog achteraf loonbelasting, premie volksverzekeringen en een boete moet betalen. Deze zal de opdrachtgever op jou verhalen. Wanneer er meerdere substantiële opdrachtgevers zijn, kan de fiscus de ‘dienstbetrekking’ niet hardmaken. Ook als je van begin af aan met een management-bv werkt, bekijkt de fiscus of er toch niet gewoon sprake is van een dienstbetrekking.

Privaatrechtelijk voordeel

VIDEO: Belastingvriendelijk lenen van je eigen BV doe je zo...
Maarten Visser

Het privaatrechtelijke voordeel is hoofdzakelijk voor de onderneming of werkmaatschappij (de opdrachtgever). De werkmaatschappij heeft door de overeenkomst met de management-bv geen personeelslid in dienst en hoeft zich dus niet aan de ontslagwetten te houden. Dit houdt concreet het volgende in: geen aanzegtermijn, geen doorbetaling bij vakantie/ziekte, geen sociale premies, geen looninhouding als de werknemer zijn werk niet goed doet en de cao is niet van toepassing.

Een belastingadviseur, fiscalist of bedrijfsjurist kan je adviseren bij het oprichten van een management-bv. Zij zijn op de hoogte van de risico’s bij de fiscus en kunnen je terzijde staan bij jouw overleg met de Belastingdienst. Ook kunnen ze jou van jaar tot jaar vertellen hoe je het beste nettoresultaat uit je omzet haalt.

Vormen van de management-BV

VIDEO: Hoeveel belasting betaal je bij een winst van € 150.000 bij zowel een eenmanszaak als een BV? #onder
Marjan Heemskerk - the happy financial
 • De privé management-BV: Je was voorheen gewoon in loondienst en je bent nu met dezelfde werkgever een managementovereenkomst aangegaan. De fiscus wil vooral bij deze vorm nog wel eens dwars liggen.
 • De holding als management-bv: De management-bv is tevens aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarover zij beheer voert. In de holdingstructuur hoeft het management niet meerdere opdrachtgevers te hebben, omdat de management-bv de aandelen houdt van de opdrachtgever.
 • De interimmanagement-bv: het verrichten van diensten op tijdelijke basis voor verschillende opdrachtgevers.
 • De dienstenmanagement-bv: Het voor eigen rekening en risico voeren van een onderneming. De interimmanagement-bv en de diensten management-bv zijn succesvol te verdedigen bij de fiscus, omdat er normaal gesproken meerdere opdrachtgevers zijn.


Voordelen en nadelen

VIDEO: Holding BV
Legalloyd Advocaten & Legal Tech

De belangrijkste voor- en nadelen van een management-bv vind je hieronder:

Voordelen

VIDEO: Wat je in 2023 vooral (niet) moet doen als je een BV hebt
Willeke de Waal
 • Het verschil tussen het tarief inkomstenbelasting (maximaal 49,50 %) en het tarief vennootschapsbelasting (< 25,8 %).
 • Je betaalt niet voor de sociale verzekeringen.
 • Je kunt in eigen beheer jouw pensioenvoorziening opbouwen.
 • Beperking aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid van de aandeelhouder blijft in beginsel beperkt tot zijn aandeel in de bv).


Nadelen

VIDEO: Zo ontwijk je de belasting in Nederland
de Volkskrant
 • Je kunt geen beroep doen op de werknemersverzekeringen.
 • Je hebt geen arbeidsrechtelijke bescherming.
 • De fiscus volgt transacties tussen jou en de management-bv kritisch.

Veelgestelde vragen

VIDEO: De mythe van DGA-salaris ontkracht - 2024
FIRM24 Nederland

Wat is een management-bv?

VIDEO: Dividend - Holding - Balans - Jaarrekening - Hoe zit dat?
#Masterjecijfers

Een management-bv is een bv die is opgericht door één natuurlijk persoon die 100% eigenaar en directeur is van de bv.

Hoe werkt management fee BV?

VIDEO: Waarom ik in 2024 precies het tegenovergestelde doe van wat businesscoaches zeggen ! 😈
Kim De Graeve

In plaats van veel inkomstenbelasting betalen, vaak tegen hoogste tarief, betaalt de werkmaatschappij een vergoeding aan de management-bv. Deze vergoeding wordt belast tegen het lagere tarief van de vennootschapsbelasting. Over managementfee moet btw worden betaald

Wat is een gemiddeld management fee?

VIDEO: Hoeveel hou ik netto over als zzp'er
Marjan Heemskerk - the happy financial

Het loon wordt bepaald aan de hand van de opbrengsten van de vennootschap minus de gemaakte kosten, lasten en afschrijvingen. Een richtlijn die wordt aangehouden, is een percentage van 70% van de managementfee.

Hoe hoog mag de managementfee zijn?

VIDEO: ‘Iemand in loondienst kan niet concurreren met een zzp’er’ | Julius Kousbroek (WePayPeople) | 7DTV
7DTV

Er bestaat geen maximale management fee. De verhouding fee/loon is in 2023 verhoogd, namelijk: 100/90e van het dga loon. Kijk dus goed wat je jezelf als management fee uitkeert, want over het loon moet inkomstenbelasting in box-1 worden betaald.

Sources


Article information

Author: Michelle Pham

Last Updated: 1704425522

Views: 511

Rating: 4.9 / 5 (88 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michelle Pham

Birthday: 1991-03-16

Address: 23005 Dean Stravenue Apt. 475, Josestad, IN 89590

Phone: +3886104728347861

Job: Article Writer

Hobby: Traveling, Video Editing, Backpacking, Billiards, Beer Brewing, Dancing, Cross-Stitching

Introduction: My name is Michelle Pham, I am a radiant, lively, rare, cherished, skilled, unguarded, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.